• Taak omschrijving secretaris

  Kerntaken: 

  Leidinggeven aan de gehele vereniging, oftewel het besturen van een voetbalvereniging. Zij draagt er zorg voor dat de sport (zowel prestatief als recreatief) kan worden beoefend en dat de sportiviteit in teamverband wordt beoefend en uitgedragen. Het hoofdbestuur laat zich adviseren door alle commissies. 

  Functie- en taakomschrijving 

  • Vertegenwoordigt samen met de voorzitter en de penningmeester de vereniging in en buiten rechte.

  • Medeverantwoordelijk voor het beleid.

  • Fungeren als postadres van de vereniging en zorgen voor doorzending van de verenigingspost naar personen en/of de organen voor wie deze post bestemt is.

  • Behandelen van ingekomen stukken.

  • De dagelijkse correspondentie van de vereniging voeren.

  • Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en  periodieke bestuursvergaderingen.

  • Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het  bestuur.

  • Bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals  hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk  reglement.

  • Op de ALV verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar. Kennisnemen van  voorschriften van de KNVB en de gemeentelijke verordeningen en andere bepalingen.

  • Onderhouden van contacten met de KNVB en gemeentelijke (respectievelijke) overheidinstanties.

  • Op de hoogte te zijn van het Normen & Waarden F.C. Den Helder
   (gedragsreglement) en hiernaar te handelen.

  • Vertegenwoordigt de vereniging samen met de voorzitter en penningmeester naar
   de KNVB, de gemeente en andere overheden.

  • Medeverantwoordelijk voor het beleid.

  • Is verantwoordelijk voor het samenstellen van de agenda en het notuleren van de
  bestuursvergaderingen, algemene en bijzondere ledenvergaderingen en is verantwoordelijk voor het plannen van de     bestuursvergaderingen, algemene en bijzondere ledenvergaderingen.

  • Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven aan de Kamer van Koophandel.

  • Zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws. 

  • Bijhouden van de actiepuntenlijst

  • Contactpersoon KNVB

  • Beheerder Sportlink

  • Beheerder automatiseringsmiddelen.

  • Eindverantwoordelijke website.

  • Consul

  TERUG