• Kerntaken:

  Leidinggeven aan de gehele vereniging, oftewel het besturen van een voetbalvereniging. Zij draagt er zorg voor dat de sport (zowel prestatief als recreatief) kan worden beoefend en dat de sportiviteit in teamverband wordt beoefend en uitgedragen. Het hoofdbestuur laat zich adviseren door alle commissies.  

  Functie- en taakomschrijving: 

  • Vertegenwoordigd samen met de voorzitter en de secretaris de vereniging in en buiten rechte.

  • Medeverantwoordelijk voor het beleid.

  • Het beheren van de geldmiddelen van de vereniging.

  • Zorg dragen voor de inning van de contributies en overige inkomsten van de vereniging.

  • De administratie van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging verzorgen.

  • Zorg dragen voor de eventuele reserves overeenkomstig de afspraken en besluiten van de vereniging.

  • Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en een begroting indienen voor het komende verenigingsjaar.

  • De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste informatie verstrekken.

  • Belast (al dan niet via een derde) met de volledige ledenadministratie van de vereniging.

   

  TERUG