• Kerntaak:

  Gehele jeugdafdeling te beheren en alle belangen van het jeugdvoetbal zowel binnen als buiten de vereniging zo goed mogelijk te behartigen.

  Contacten met en coördinatie jeugdtrainers.
  Contacten met en coördinatie jeugdleiders.
  Nevenactiviteiten in de zgn. stille periode.
  In overleg met de technische commissie de opzet van tijden van trainingen bepalen. Contact met de seniorenafdeling, ivm overgang junioren naar senioren.

  Contact met de ouders in samenwerking met technische commissie.

  Organiseert wervingsactiviteiten. 

  Functie- en taakomschrijving: 

  • Bepaald het beleid van de jeugdcommissie, in samenspraak met de overige jeugdcommissieleden en de voorzitter, en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

  • Coördineert de diverse commissietaken.

  • Leidt de vergadering en bijeenkomsten van de jeugdcommissie.

  • Draagt er zorg voor dat het dagelijks bestuur door hem zelf, of door een ander daartoe aangewezen jeugdcommissielid, gedurende het seizoen wordt ingelicht omtrent de gang van zaken binnen de jeugdafdeling.

  • Vertegenwoordigt de jeugdafdeling bij officiële gelegenheden naar buiten.

  • Heeft een coördinerende taak bij werving jeugdcommissieleden en stimuleert deze waar nodig.

  • Geeft uitvoering aan wervingsactiviteiten voor nieuwe jeugdspelers.

  • Zorgt voor werving van jeugdtrainers.

  • Ziet toe dat de functiebeschrijvingen worden uitgevoerd.

  • Signaleert problemen welke eventueel rijzen tussen leiders, trainers, spelers en ouders en speelt deze door naar de desbetreffende coördinator.

  • Neemt eventueel een bemiddelende rol op zich.

  • Stelt samen met de penningmeester van de jeugdcommissie een jaarbegroting op, die uiterlijk in de laatste bestuursvergadering van het aflopende seizoen gepresenteerd moet worden aan de penningmeester van het dagelijks bestuur.

  • Bewaakt deze begroting en stuurt zonodig bij (uitgaven blijven binnen de begroting).

   

  TERUG