• Kerntaak

  • Het beheren van de geldmiddelen van de vereniging.

  • Zorg dragen voor de inning van de contributies en overige inkomsten van de vereniging.

  • De administratie van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging verzorgen. Zorg dragen voor de eventuele reserves overeenkomstig de afspraken en besluiten van de vereniging.

  • Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en een begroting indienen voor het komende verenigingsjaar.

  • Kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste informatie verstrekken.

  • Belast (al dan niet via een derde) met de volledige ledenadministratie van de vereniging, alsmede met de hieruit voortvloeiende activiteiten inzake jubilea van leden.

   

  TERUG