Inschrijfformulier

 

 

 

Klik hier voor inschrijfformulier

Inschrijfformulier

SEPA Incassoverklaring: Incassant ID: NL44 RABO 010.90.31.822 Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan F.C. Den Helder om de financiële verplichtingen (contributie, inschrijfgeld, en eventuele boetes) van zijn/haar hieronder genoemde bankrekening af te schrijven. De verschuldigde contributie zal aan het eind van de maand bij vooruitbetaling van de rekening worden afgeschreven. Indien u als lid in gebreke blijft de op u rustende verplichtingen van financiële aard te voldoen, is F.C. Den Helder gerechtigd om alle wettelijke middelen aan te wenden tot invordering, waarbij de hiervoor gemaakte kosten voor uw rekening zijn. Het inschrijfgeld bedraagt € 10, = (v/a 11 jaar pasfoto inleveren). Dit bedrag wordt samen met de eerste contributieafrekening geïncasseerd. Indien u niet akkoord gaat met de afschrijving, kunt u binnen 8 weken een verzoek tot terugboeking indienen bij de bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Ondergetekende verplicht zich om bij bedanken als lid van F.C. Den Helder, de contributie van het lopende verenigingsjaar te blijven betalen. Bedanken als lid dient schriftelijk te gebeuren voor 31 mei van het lopende verenigingsjaar gericht aan de ledenadministrateur van de vereniging (ledenadministratie@fcenhelder.nl). Statuten en huishoudelijk reglement zijn opvraagbaar.
Automatische Incasso *
Ouders graag gezien!! Van de ouders van jeugdleden wordt enigszins verwacht dat zij in het belang van de club en daarmee van hun kind, een bijdrage leveren aan de organisatie van de voetbalactiviteiten, zoals: □ Administratieve kracht contributieadministratie Met de computer bijhouden van grootboek- en debiteurenadministratie, maken en administratief verwerken van contributienota's. □ Administratieve kracht voor de ledenadministratie In de computer verwerken van de gegevens van leden, vrijwilligers, sponsors en relaties. □ Administratieve ondersteuning Algemeen Bestuur Incidentele administratieve klussen. Oproepbasis/onregelmatig. □ Coördinator Wedstrijdsecretariaat Coördineren van het wedstrijdsecretariaat op wedstrijddagen, optreden als gastheer/vrouw, koffiezetten, telefoon beantwoorden, sleutelbeheer, digitale wedstrijdformulieren, schoonmaakwerkzaamheden. □ Assistentie Wedstrijdsecretariaat zaterdag Assisteren op wedstrijddagen, optreden als gastheer/vrouw, koffiezetten, telefoon beantwoorden, digitale wedstrijdformulieren, schoonmaakwerkzaamheden. □ Assistentie Wedstrijdsecretariaat zondag Assisteren op wedstrijddagen, optreden als gastheer/vrouw, koffiezetten, telefoon beantwoorden, digitale wedstrijdformulieren, schoonmaakwerkzaamheden. □ Technisch jeugdcoördinator □ Leider/trainer Leider/trainer zijn van een team bij de wedstrijden: coördineren en coachen Bij voorkeur duo’s: twee leiders per team. Contactpersoon is de coördinator van betreffende leeftijdscategorie. □ Clubscheidsrechter jeugd veldvoetbal Wedstrijden fluiten. □ Clubscheidsrechter senioren veldvoetbal Wedstrijden van seniorenelftallen zowel op zaterdag als op zondag fluiten. □ Kantinemedewerker Het verzorgen van de versnaperingen tijdens de reguliere wedstrijden/toernooien en andere activiteiten. Assisteren bij de schoonmaak van de kantine en toiletten. □ Webbeheer - Assistent Webmaster Ondersteunen van de webmaster bij technisch onderhoud aan de website. □ Coördinator intern tv-circuit Het via de computer plaatsen van informatie - zoals uitslagen, standen en sponsoradvertenties - op het interne tv-circuit. □ Lid Evenementencommissie Coördinatie van evenementen zoals feestavonden. □ Organisator Grote Clubactie Coördineren van de lotenverkoop, distributie van formulieren, administratie, afdracht van de opbrengsten. In augustus, september, oktober en november □ Lid intern Onderhoudsteam Onderhoud aan en om de gebouwen op het terrein alsmede schoonmaken van de kleedkamers □ Toezichthoud(st)er trainingsavonden Toezicht houden tijdens de trainingsavonden, controleren kleedkamers, lichten, materialen e.d. Bijzonderheden: Liefst in het bezit van BHV/ EHBO evt. met AED
Waar zijn wij naar op zoek? *

Hoofdsponsor

Sponsors

FC Den Helder 1

Pupil van de week