• Incassoverklaring

    SEPA Incassoverklaring: Incassant ID: NL44 RABO 010.90.31.822 Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan F.C. Den Helder om de financiële verplichtingen (contributie, inschrijfgeld, en eventuele boetes) van zijn/haar hieronder genoemde bankrekening af te schrijven.

    De verschuldigde contributie zal aan het eind van de maand bij vooruitbetaling van de rekening worden afgeschreven. Indien u als lid in gebreke blijft de op u rustende verplichtingen van financiële aard te voldoen, is F.C. Den Helder gerechtigd om alle wettelijke middelen aan te wenden tot invordering, waarbij de hiervoor gemaakte kosten voor uw rekening zijn.

    Het inschrijfgeld bedraagt € 10, = (v/a 11 jaar pasfoto inleveren). Dit bedrag wordt samen met de eerste contributieafrekening geïncasseerd. Indien u niet akkoord gaat met de afschrijving, kunt u binnen 8 weken een verzoek tot terugboeking indienen bij de bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

    Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Ondergetekende verplicht zich om bij bedanken als lid van F.C. Den Helder, de contributie van het lopende verenigingsjaar te blijven betalen.

    Bedanken als lid dient schriftelijk te gebeuren voor 31 mei van het lopende verenigingsjaar gericht aan de ledenadministrateur van de vereniging (ledenadministratie@fcenhelder.nl). Statuten en huishoudelijk reglement zijn opvraagbaar.