• Huishoudelijk Reglement

  (Laatste revisie 3, datum 17 oktober 2022) 

              

  Huishoudelijk Reglement 

  F.C. Den Helder

    Ontstaan door fusie van 

  H.F.C. Helder 

  H.R.C. 

  en 

  R.K.v.v. W.G.W. 

   2017

   

   

  NAAM EN ZETEL

  Artikel 1.

  De vereniging draagt de naam van “Fusie Club Den Helder”, in het vervolg te noemen: “F.C. Den Helder”.
  Zij is gevestigd in de gemeente Den Helder.

  DOEL EN MIDDELEN TER BEREIKING VAN HET DOEL

  Artikel 2.

  De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van de beroepsvoetbalsport.
  De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door middel van het lidmaatschap van de KNVB en door:

       a.       deel te nemen aan de door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde competities en seriewedstrijden;

       b.       wedstrijden te doen houden;

       c.       evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren;

       d.       de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden.

  DUUR

  Artikel 3.

  De vereniging is aangegaan voor onbepaalde duur.

  TENUE

  Artikel 4.
  Het sporttenue bestaat uit een overwegend blauw shirt, broek en kousen. Alle leden die deelnemen aan wedstrijden zijn verplicht dit sporttenue te dragen.
  Het bestuur kan per elftal een ander tenue als eenheidstenue laten dragen.

  LEDEN

  Artikel 5.

  Leden zijn alle natuurlijke personen die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten, bestaande uit:

       a.       ereleden;

       b.       leden van verdienste;

       c.       trouwe leden

       d.       werkende leden;

       e.       niet spelende leden.     

  ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE

   Artikel 6.

  1. Ereleden

  Ereleden zijn zij, die zich voor de vereniging uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt, tenminste 10 jaar onafgebroken lid van de vereniging zijn en daartoe door het bestuur worden benoemd. Het bestuur laat zich hiertoe adviseren door een commissie van aanbeveling.

  Een voorzitter die voldoet aan het hiervoor gestelde kan daartoe door het bestuur tot erevoorzitter worden benoemd. Het bestuur laat zich hiertoe adviseren door een commissie van aanbeveling.

  Privileges verbonden aan het erelidmaatschap:

  1. Een erelid wordt ter hand gesteld een diploma en een draagspeld, van de vereniging.
  2. Een erelid is vrijgesteld van het voldoen van de verenigingcontributie
  3. Een erelid heeft, als hij dit wenst, toegang tot de bestuur- en commissievergaderingen en kan daar adviserend optreden.

  2.Leden van verdienste

  Leden van verdienste zijn zij die zich voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt, tenminste 5 jaar onafgebroken lid van de vereniging zijn en daartoe door het bestuur worden benoemd. Het bestuur laat zich hiertoe adviseren door een commissie van aanbeveling.

  Privilege verbonden aan het lidmaatschap van verdienste:

  Een lid van verdienste wordt ter hand gesteld een diploma en een draagspeld, van de vereniging.  

  3.Bij royement van een lid door het bestuur vervallen automatisch de titels lid van verdienste, erelid en erevoorzitter.                 

  TROUWE LEDEN

  Artikel 7.

  Hij of zij die gedurende 25, 40, 50, 60, 70, 75, 80 jaar onafgebroken lid is van de vereniging, zal een verenigingsonderscheiding ter hand worden gesteld. Voor leden die van oorsprong lid waren van de verenigingen H.F.C. Helder, H.R.C. of R.K.v.v.W.G.W en Watervogels wordt teruggerekend naar de datum van lidmaatschap van de oorspronkelijke vereniging.

  WERKENDE LEDEN

  Artikel 8.

  Werkende leden zijn zij die gerechtigd zijn om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden, onderverdeeld naar leeftijd in de volgende categorieën:

  1. Senior- leden (dames en heren)
  2. Junior- leden A - B - C (meisjes en jongens)
  3. Pupillen, D - E - F (meisjes en jongens)
  4. Mini pupillen (meisjes en jongens)

  Per categorie gelden de K.N.V.B.-leeftijdgrenzen en dispensaties.

  NIET SPELENDE  LEDEN 

  Artikel 9.

  Niet spelende leden zijn natuurlijke personen die, niet actief deelnemen aan door de K.N.V.B. georganiseerde wedstrijden

  VERKRIJGEN VAN HET LIDMAATSCHAP

  Artikel 10.

  1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een bestuursbesluit, genomen na een schriftelijke aanvraag bij de ledenadministratie. Minderjarigen hebben bij de aanvraag van het lidmaatschap de handtekening van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig. 

  Het lidmaatschap van de vereniging is gekoppeld aan het lidmaatschap van de KNVB. Bij het verkrijgen van het lidmaatschap dient een eenmalig inschrijfgeld te worden betaald, waarvan de hoogte is vastgesteld door het bestuur. 

  1. Als het bestuur besluit tot niet toelating van een lid, dan zal dit dat kandidaat lid schriftelijk worden medegedeeld. Toelating tot het lidmaatschap wordt medegedeeld door publicatie in het officiële orgaan van de vereniging of op een andere door het bestuur te bepalen wijze.
  1. Zij die niet als lid worden aangenomen, kunnen zich gedurende het lopende verenigingsjaar niet wederom als lid doen voorstellen.
  1. Bij niet toelating tot lid kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

  VERPLICHTINGEN

  Artikel 11.

  De leden zijn verplicht de statuten en reglementen van de vereniging en van de KNVB, alsmede de besluiten van de organen van de vereniging en de KNVB en de van toepassing zijnde spelregels na te leven. Bovendien mogen de belangen van de vereniging, de KNVB en de voetbalsport in het algemeen niet geschaad worden.

  NORMEN en WAARDE 

  Artikel 11a.

  Gedragsregels

  Uitgangspunt bij de gedragsregels is dat voetbal een teamsport is. Alleen met de inzet van alle leden van het team kan succes worden bereikt. Als lid van onze vereniging dien je je zowel binnen als buiten de lijnen als een waardig lid van F.C. Den Helder te gedragen. Je dient je bewust te zijn van je verantwoordelijkheden ten opzichte van je club, je medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en vrijwilligers.

  Alle vrijwilligers en spelers dienen zich aan de onderstaande regels te houden. Het niet houden aan de regels kan leiden tot disciplinaire maatregelen.

  1. Respecteer elkaar:

            * geen onheus taalgebruik

            * niet pesten

            * geen agressief gedrag

            * geen fysiek of verbaal geweld

            * geen discriminatie.

  2. Afspraak is afspraak.
  3. Wees op tijd aanwezig of meld je tijdig af.

  4. Ga respectvol met de materialen om. Je bent aansprakelijk voor de vernieling en/of diefstal die je aanricht en/of pleegt.

  5. Draag F.C. Den Helder positief uit.

  6. Laat tegenstanders, (mede)spelers en begeleiding in hun waarde.

  7. Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter.

  8. Spreek elkaar aan op het niet naleven van deze normen en waarden.

  9. Laat het sportpark netjes achter:

             * schone kleedkamers

             * geen afval naast de afvalbakken

             * materialen opruimen, tassen in het rek

             * niet met voetbalschoenen in de kantine.

  10. Zorg voor goede persoonlijke hygiëne.


  De leiders /trainers zijn (mede)verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken rond de wedstrijden. Zij kunnen, in overeenstemming met de normen en waarden van F.C. Den Helder, binnen hun team nadere regels afspreken.

  Wangedrag van spelers tijdens trainingen en/of wedstrijden wordt niet getolereerd en dient te worden bestraft. Deze straf, opgelegd door teambegeleiding of bestuur, is afhankelijk van de ernst van het wangedrag.

  Leiders/trainers dienen wangedrag van spelers te melden aan het bestuur.

  TUCHTRECHTSPRAAK

   Artikel 12.

  Handelen of nalaten in strijd met de verplichtingen zal in het algemeen strafbaar zijn. Voor zover niet een eigen commissie belast is met de tuchtrechtspraak, is het bestuur bevoegd om in geval van overtreding van de statuten, reglementen en besluiten de volgende straffen op te leggen:

       a. Berisping;

       b. Schorsing;

       c. Ontzetting (royement).

  Als de overtreding de statuten, reglementen en besluiten van de KNVB betreft, en ook de wedstrijdbepalingen, is men onderworpen aan de bepalingen van het reglement tuchtspraak van de KNVB.

  Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boete en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het desbetreffende team/verenigingslid.

  EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

   Artikel 13.

  Het lidmaatschap eindigt door:

       a.       overlijden van het lid;

       b.       opzegging door het lid;

       c.       opzegging door het bestuur namens de vereniging;

       d.       ontzetting (Royement), als bepaald in artikel 7, lid 1.d., van de statuten.

   

  Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
  Ontzetting (royement) geschiedt wanneer in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/ of besluiten van de organen van de vereniging wordt gehandeld, of de vereniging op onredelijke wijze wordt benadeeld. Het dient bij aangetekend schrijven door het bestuur met opgaaf van redenen te worden medegedeeld, waarbij binnen een maand na de betekening in beroep kan worden gegaan bij de algemene ledenvergadering, die met meerderheid van stemmen besluit.
  Degene die is geroyeerd is evenwel gehouden de aangegane verplichtingen, waaraan nog niet is voldaan, na te komen.

   VERENIGINGSJAAR

   Artikel 14.

  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

  BOEKJAAR

   Artikel 15.

  Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

  HET BESTUUR

  Artikel 16.

  Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en zo mogelijk ten minste drie leden, die allen meerderjarig moeten zijn. 

  De leden van het bestuur worden door de algemene ledenvergadering uit en door de stemgerechtigde leden gekozen met meerderheid van geldige stemmen voor een termijn van drie jaar. 

  Zo nodig zal door loting voor kortere of langere zittingsduur moeten worden voorkomen, dat de leden van het dagelijks bestuur of hun plaatsvervangers allen gelijktijdig aftreden. Aftredende bestuursleden, zijn als zij dit wensen, terstond herkiesbaar. Het bestuur dient de navolgende punten in acht te nemen.

  1. Bij het incompleet zijn van het bestuur kan het zich tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering completeren met een lid van de vereniging. In die eerstkomende algemene ledenvergadering zal in het incompleet zijn van het bestuur worden voorzien.

  Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen door het bestuur of door tenminste vijf leden van de vereniging worden voorgesteld. Kandidaatstelling moet schriftelijk bij de secretaris van de vereniging worden gedaan tenminste 7 dagen voor de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Kandidaten moeten zich schriftelijk akkoord verklaren met hun kandidaatstelling.

   Bestuursleden worden bij meerderheid van geldige stemmen gekozen.

  1. Als naar de bevinding van leden een bestuurslid zijn functie niet naar behoren vervult, dienen bezwaren tegen dat bestuurslid kenbaar te worden gemaakt aan het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester), die dan tot taak heeft de bezwaren te onderzoeken en op grond van haar bevindingen te komen tot het al of niet vervangen van het betreffende bestuurslid. Het bestuur zal haar besluit in deze bekendmaken aan de leden die eerder de bezwaren indienden.
  1. Als het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarbij invulling van de vacante plaatsen in het bestuur aan de orde wordt gesteld. 
  1. Wie de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt is niet meer herkiesbaar. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  1. Door het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  2. door bedanken. 

  BESTUURSTAKEN

  Artikel 17.

  Met inachtneming van de beperkingen zoals opgenomen in de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur is bevoegd om onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak te laten uitvoeren door commissies, waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.

  Het bestuur wijst uit haar midden een penningmeester en secretaris aan welke samen met de gekozen voorzitter het dagelijks bestuur vormen. 

  DE VOORZITTER

  Artikel 18.

  Hij/ zij wordt gekozen door de leden, die op de jaarlijkse algemene ledenvergadering aanwezig zijn. De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. De voorzitter draagt zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle reglementen en bepalingen. De voorzitter is de officiële woordvoerder van de vereniging. Zo de voorzitter dit nodig acht, kan hij/ zij bepalen dat alle uitgaande stukken, welke 

  zijn/ haar handtekening niet behoeven, ook door hem / haar worden mede ondertekend. Bij het aangaan van verplichtingen voor de vereniging dienen tenminste twee bestuursleden te ondertekenen, waarvan tenminste de voorzitter of penningmeester één van de twee is.

  De voorzitter leidt vergaderingen. Bij een te houden algemene ledenvergadering stelt de voorzitter de orde van de dag vast, met inachtneming van het recht van de algemene ledenvergadering om daarin wijziging aan te brengen. De voorzitter heeft het recht deze vergadering te beëindigen indien de voorzitter meent dat de aanwezigen leden voldoende zijn ingelicht. Wanneer echter de meerderheid van de op de algemene ledenvergadering aanwezige stemgerechtigde leden dit niet wenst, is de voorzitter verplicht de vergadering weer te hervatten.

  DE SECRETARIS

   Artikel 19.

  Hij/ zij voert het secretariaat van de vereniging. De secretaris verzorgt de notulen van de algemene ledenvergadering. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering brengt hij/ zij een algemeen overzicht van hetgeen in het afgelopen jaar in de vereniging is gepasseerd. De secretaris bewaart alle erepenningen en eretekenen. Alle uitgaande stukken worden namens de vereniging door de secretaris ondertekend, (m.u.v. correspondentie betreffende financiële aangelegenheden). De secretaris bewaart alle stukken en houdt afschrift van alle uitgaande correspondentie. De secretaris houdt een ledenlijst bij inclusief de classificatie van elk lidmaatschap. De secretaris houdt aantekening van alle uitgaven voor zijn/ haar beheer gedaan en levert deze in bij de penningmeester, die hem zijn/ haar kosten op basis van een kwitantie betaalt. 

  DE PENNINGMEESTER 

  Artikel 20.

  Hij/ zij beheert de geldmiddelen van de vereniging. De penningmeester draagt zorg voor de inning van de contributies, boetes en andere te vorderen bedragen en houdt boek van alle inkomsten en uitgaven en wel zodanig, dat deze te allen tijde kunnen worden gekend. Betalingen uit de verenigingskas worden door de penningmeester niet gedaan dan tegen behoorlijke betalingsbewijzen. De penningmeester zorgt voor het in bewaring geven van financiële middelen en/ of waarden van de vereniging bij een bank in Den Helder, waarvoor ook de handtekening van de overige leden van het dagelijks bestuur nodig is. 

  Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering brengt de penningmeester verslag uit van zijn/ haar beheer, met een balans en een rekening van baten en lasten, terwijl de penningmeester dan ook een begroting moet indienen over de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar. Aan de penningmees­ter wordt voor zijn/ haar beheer goedkeuring verleend bij meerderheid van stemmen van de algemene ledenvergadering. De penningmeester is verplicht aan de kascontrolecommissie inzage te geven in alle boeken en bescheiden en ook alle inlichtingen te verstrekken welke deze commissie, ter zake van zijn/ haar beheer, verlangt. Gelijke verplichtingen bestaan voor de penningmeester richting, tegenover, naar het bestuur, dat de penningmeester te allen tijde ter verantwoording kan roepen.

  DAGELIJKS BESTUUR

  Artikel 21.

  Het dagelijks bestuur bedoeld als in artikel 17, behandelt zaken welke geen uitstel gedogen, en ook die zaken welke aan haar wordt opgedragen. Het deelt haar besluiten ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.

  OVERIGE BESTUURSLEDEN

  Artikel 22.

  Het dagelijks bestuur bepaalt in onderling overleg, welke taak ieder van de overige bestuursleden zal vervullen.

  STEMGERECHTIGDE LEDEN

  Artikel 23.

  Werkende en niet spelende leden, zijn stemgerechtigd.

  JAARLIJKSE  ALGEMENE LEDENVERGADERING

  Artikel 24.

  Uiterlijk 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar dient de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden te worden. Dag, uur en plaats van deze vergadering wordt door het bestuur vastgesteld. De leden worden hiervoor ten minste 14 dagen van tevoren met het cluborgaan, de website of schriftelijk door het bestuur uitgenodigd. De uitnodiging vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en ook de agenda. De op de algemene ledenvergadering aanwezige stemgerechtigde leden hebben het recht van initiatief, amendement en interpellatie. Toegang hebben alle leden, voor zover zij niet ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst.
  Indien er een vacature is in het bestuur, vermeldt dit de agenda.

  Kandidaten voor een vacature in het bestuur kunnen ook door tenminste vijf leden worden voorgedragen, mits zij hiervan voor aanvang van de vergadering schriftelijk hebben kennisgegeven aan de secretaris. Zijn geen kandida­ten voorgedragen, dan is het bestuur gerechtigd naar eigen goeddunken in een vacature te voorzien.

  AGENDA

  Artikel 25.

  Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering dient, in ieder geval op de agenda geplaatst te worden.

       a. de secretaris zijn/ haar jaarverslag, en ook de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;

       b. de penningmeester zijn/ haar financiële verslag, waarna de vergadering, na het advies van de kascontrolecommissie gehoord te hebben, gelegenheid moet worden gegeven om hier haar goedkeuring over uit te spreken;

       c.  de begroting voor het komende verenigingsjaar te worden vastgesteld;

       d.  indien nodig de herverkiezing van het bestuur - en/ of commissieleden - plaats te vinden.

  BUITENGEWONE ALGEMENE  LEDENVERGADERING

   Artikel 26.

  Een buitengewone algemene ledenvergadering kan door het bestuur worden uitgeschreven. Het bestuur is daartoe ook verplicht als tenminste 1/10 van de stemgerechtigde leden van de vereniging hierom met opgaaf van de te behandelen punten, schriftelijk heeft verzocht. De te behandelen punten mogen niet in strijd zijn met de statuten en reglementen van de vereniging en kunnen alleen maar verenigingszaken betreffen. In dat geval dient de vergadering binnen 4 weken na ontvangst van dit verzoek te worden gehouden. 

  Dag, uur en plaats van deze vergadering wordt door het bestuur vastgesteld. De leden worden hiervoor ten minste 14 dagen van tevoren met het cluborgaan, de website of schriftelijk door het bestuur uitgenodigd.

  Geeft het bestuur geen gevolg aan dit verzoek, dan zijn de leden zelf bevoegd tot uitschrijving van deze vergadering op de wijze zoals in artikel 24 is bepaald of door het plaatsen van een advertentie in een plaatselijk dag- of weekblad.

  BESTUURSVERGADERINGEN

  Artikel 27.

  Bestuursvergaderingen worden periodiek of op initiatief van de voorzitter of op voorstel van twee bestuursleden gehouden. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits geen enkel bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen. Het besluit dient in de eerstvolgende notulen te worden opgenomen.

  SAMENSTELLING/TAAKVERDELING COMMISSIES

  Artikel 28

  1. De invulling van de functies van voorzitter en secretaris worden door de commissies in onderling overleg geregeld. Zo mogelijk zal in iedere commissie een bestuurslid zitting nemen. Van de kascontrole commissie treedt jaarlijks één van de leden af. In principe is dit het langst zittende lid.

  De commissies zijn ter zake van de uitoefening van hun taken gebonden aan het bepaalde in de statuten en/ of het huishoudelijk reglement.

  1. De voorzitter van iedere commissie is namens de commissie verantwoording verschuldigd aan het bestuur en is ook de contactpersoon tussen de commissie en het bestuur. De commissies zijn verplicht van elke door hen gehouden vergadering een beknopt verslag te maken en dit binnen 14 dagen aan het bestuur te doen toekomen.
  2. Het bestuur is te allen tijde bevoegd bepaalde door de commissies genomen maatregelen of beslissingen te wijzigen dan wel te verwerpen. Het bestuur is echter gehouden de taak van de kascontrole commissie in acht te nemen.  Op het einde van het verenigingsjaar, of zo nodig eerder, dienen de commissies de eventuele kas -, bank- en girogeld tot een bedrag naar goeddunken van de penningmeester aan het bestuur af te dragen.
  3. Momenteel zijn er de volgende commissies
  4. Kascontrolecommissie - Kantinecommissie - Sponsorcommissie - Technisch commissie - Jeugdcommissie - Activiteiten commissie - Toernooi commissie     

  PUBLICATIES

  Artikel 29

  Alle verslagen, publicaties en mededelingen over het vereniging gebeuren, geplaatst in het cluborgaan en/ of op de website vallen onder de eindverantwoording van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur benoemt een eindredacteur die zorg draagt voor de inhoud en samenstelling van het cluborgaan en de website. Bij twijfel of de aangeboden tekst het vereniging belang niet schaadt, raadpleegt de eindredacteur het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt dan het besluit over al dan niet plaatsing van het artikel. 

  CONTRIBUTIE

   Artikel 30.

  De contributies zullen, als deze worden gewijzigd, worden vastgesteld in een algemene ledenvergadering. Deze wijzigingen dienen binnen veertien dagen na de algemene ledenvergadering aan de leden te worden kenbaar gemaakt. Dit kan geschieden met publicatie in het cluborgaan van de vereniging dan wel op een andere door het bestuur te bepalen wijze.

  De door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie dient per jaar, per half jaar, per kwartaal, of per maand te worden voldaan en wordt door de penningmeester automatisch van de bank- of betaalrekening van het lid afgeschreven. Bij een achterstand groter dan 3 maanden kan het bestuur het betreffende lid schorsen totdat de financiële verplichtingen zijn nagekomen.

  Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen zal (kan) een incassobureau worden ingeschakeld. De aan deze wijze van contributie inning verbonden kosten van het incassobureau komen voor rekening van het betreffende lid. 

  KLEDINGGELD

   Artikel 30a

  -  Elk spelend lid betaald bij aanvang van het nieuwe seizoen €10, = aan het kledingfonds F.C. Den Helder.

  -  Nieuwe spelende leden betalen €10, = bij inschrijving, ongeacht de periode van inschrijving.

  -  Bij opzegging of overschrijving is het betaalde bedrag niet terug te vorderen.

  -  Het bedrag van €10, = zal in de maand oktober van elk nieuw seizoen geïncasseerd worden.

  -  Bezwaren worden niet gehonoreerd, ieder spelend lid dient dit bedrag van €10, = te betalen.

  -  F.C. Den Helder stort dit bedrag op een apart daarvoor geopende rekening.

  -  Deze rekening zal tijdens de kascontrole van de jaarstukken worden gecontroleerd.

  -  F.C. Den Helder heeft tot taak de senioren- en jeugdteams in een net en verzorgd voetbalteneu te laten spelen.

  - De invoering van de nieuwe voetbalteneus zal fasegewijs gebeuren.

  - Deze fasering zal in overleg gaan met de senioren- en jeugdcommissie.

  - Wijziging die kunnen optreden in het kledingfonds zullen op de jaarvergadering van F.C. Den Helder worden voorgelegd aan de leden.

  BOETES

  Artikel 31.

  Geldboetes opgelegd door de KNVB aan leden dienen binnen 2 maanden na dagtekening te zijn voldaan aan de penningmeester.

   SLOTBEPALINGEN

  Artikel 32.

  Leden zijn verplicht zich te houden aan de besluiten welke door de algemene ledenvergadering zijn genomen, onverschillig of zij wel of niet hierbij aanwezig waren.

  Artikel 33.

  Een adreswijziging dient men schriftelijk bij de secretaris van het bestuur te melden.

  Artikel 34.

  Besluiten door het bestuur genomen, kunnen op een algemene ledenvergadering worden herroepen.

  Artikel 35.

  Leden die klachten hebben, kunnen zich tot de secretaris van het bestuur wenden, die verplicht is hiervan op de eerstvolgende bestuursvergadering mededeling te doen.

  Artikel 36.

  Geen veranderingen kunnen worden gemaakt in dit reglement dan die, welke in een daarvoor belegde buitengewone algemene ledenvergadering door de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden zijn goedgekeurd.

  Artikel 37.

  In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Zijn zij echter ingrijpend van aard, dan zal het bestuur verplicht zijn een buitengewone algemene ledenvergadering uit te schrijven.