• Contributie Tarieven seizoen 2020/2021

 • Automatische Incasso

  SEPA Incassoverklaring: Incassant ID: NL44 RABO 010.90.31.822 Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan F.C. Den Helder om de financiële verplichtingen (contributie, inschrijfgeld, en eventuele boetes) van zijn/haar hieronder genoemde bankrekening af te schrijven.

  De verschuldigde contributie zal aan het eind van de maand bij vooruitbetaling van de rekening worden afgeschreven. Indien u als lid in gebreke blijft de op u rustende verplichtingen van financiële aard te voldoen, is F.C. Den Helder gerechtigd om alle wettelijke middelen aan te wenden tot invordering, waarbij de hiervoor gemaakte kosten voor uw rekening zijn.

  Het inschrijfgeld bedraagt € 10, = (v/a 11 jaar pasfoto inleveren). Dit bedrag wordt samen met de eerste contributieafrekening geïncasseerd. Indien u niet akkoord gaat met de afschrijving, kunt u binnen 8 weken een verzoek tot terugboeking indienen bij de bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Ondergetekende verplicht zich om bij bedanken als lid van F.C. Den Helder, de contributie van het lopende verenigingsjaar te blijven betalen.

  Bedanken als lid dient schriftelijk te gebeuren voor 31 mei van het lopende verenigingsjaar gericht aan de ledenadministrateur van de vereniging (ledenadministratie@fcenhelder.nl). Statuten en huishoudelijk reglement zijn opvraagbaar.

   

   
 • Categorie

 • Per maand

 • Senioren

  JO 19 t/m JO14

  JO 13 t/m JO 8

  Kabouters

  Niet spelende leden

  Donateurs

   

 • € 20,-

  € 15,50

  € 13,50

  € 3,-

  € 6,-

  € 6,-

 • Rabobank rekeningnummer: NL44 RABO 0109 0318 22

     
  Bovengenoemde contributiebedragen gelden als u een automatische incasso heeft getekend bij de vereniging of als u het zelf heeft geregeld bij de bank om de contributie automatisch te laten afschrijven.

  Alle incasso’s zullen rond de 24ste van de betreffende maand worden ingehouden.

  Het stopzetten van contributie kan alleen i.v.m. medische redenen en met doktersverklaring.

  Het lid dient hiervoor wel bewijsstukken (doktersverklaring) aan de ledenadministratie te overhandigen.

  Contributie commissie

   Voor vragen kunt u ons ook mailen:

  contributie@fcdenhelder.nl