• Contributiecommissie

 • Contributietarieven

   

  Senioren                    € 22,50  p/maand
   
  JO19 t/m JO14           € 18,00  p/maand
    
  JO13 t/m JO8             € 16,00  p/maand
           
  Kabouters                  €   3,50  p/maand
   
  Niet spelende leden    €   7,00   p/maand
   
  Donateurs                  €   7,00   p/maand
   

  Rabobank rekeningnummer: NL44 RABO 0109 0318 22

  Alle incasso's zullen rond de 24ste van de betreffende maand worden ingehouden.

  Het stopzetten van contributie kan alleen i.v.m. medische redenen en met doktersverklaring.

  Het lid dient hiervoor wel bewijsstukken (doktersverklaring) aan de ledenadministratie te overhandigen.

  Contributie commissie

  Voor vragen kunt u ons ook mailen:

  contributie@fcdenhelder.nl

   
 • Incassoverklaring

  SEPA Incassoverklaring: Incassant ID: NL44 RABO 010.90.31.822 Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan F.C. Den Helder om de financiële verplichtingen (contributie, inschrijfgeld, en eventuele boetes) van zijn/haar hieronder genoemde bankrekening af te schrijven.

  De verschuldigde contributie zal aan het eind van de maand bij vooruitbetaling van de rekening worden afgeschreven. Indien u als lid in gebreke blijft de op u rustende verplichtingen van financiële aard te voldoen, is F.C. Den Helder gerechtigd om alle wettelijke middelen aan te wenden tot invordering, waarbij de hiervoor gemaakte kosten voor uw rekening zijn.

  Het inschrijfgeld bedraagt € 10, = (v/a 11 jaar pasfoto inleveren). Dit bedrag wordt samen met de eerste contributieafrekening geïncasseerd. Indien u niet akkoord gaat met de afschrijving, kunt u binnen 8 weken een verzoek tot terugboeking indienen bij de bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Ondergetekende verplicht zich om bij bedanken als lid van F.C. Den Helder, de contributie van het lopende verenigingsjaar te blijven betalen.

  Bedanken als lid dient schriftelijk te gebeuren voor 31 mei van het lopende verenigingsjaar gericht aan de ledenadministrateur van de vereniging (ledenadministratie@fcenhelder.nl).

  Statuten en huishoudelijk reglement zijn te vinden onder de kop Onze Club.