• Passie, Samenwerken, Kwaliteit, Vernieuwen, Persoonlijke Ontwikkeling
 •  

  DE VERTROUWENSCONTACTPERSOON BIJ 

  FC DEN HELDER

  De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Binnen FC Den Helder willen wij dit graag voor zijn.

  Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen FC Den Helder een vertrouwenscontactpersoon is aangesteld. Zij fungeert als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is.

  VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

  Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders.

  Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

  WANNEER KUN JE TERECHT BIJ DE VERTROUWENSCONTACTPERSOON VAN FC DEN HELDER?

  Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

  • Pesten en gepest worden
  • Machtsmisbruik en verbale agressie
  • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
  • Grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
  • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
  • De wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
  • Twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
  • Iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
  • Het beschuldigd worden van eerdergenoemd gedrag
  • Of je vraag bij de vertrouwenscontactpersonen van F.C. Den Helder op de juiste plaats is.

  Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

  WAT DOEN DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN?

  Zij luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doen niets wat je niet weet.

  De vertrouwenscontactpersoon kan je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

  Zij geeft voorlichting over ongewenst gedrag, zorgen voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoeken naar een informele oplossing en staan de melder/beschuldigde terzijde bij het indienen van een formele klacht.

  Zij is bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Ze is bevoegd om voor de uitoefening van haar werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.

  HOE VERTROUWELIJK IS DE VERTROUWENSCONTACTPERSOON?

  Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon van FC Den Helder plaatsvindt zal vertrouwelijk worden omgegaan.

  VERANTWOORDELIJKHEID?

  De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon valt onder de verantwoordelijkheid van het Jeugd Bestuur van FC Den Helder. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan de Jeugdvoorzitter/ Algemeen Coördinator of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.