• Algemene Ledenvergadering van F.C. Den Helder               

  Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van F.C. Den Helder. 

  De ALV wordt gehouden op maandag 23 oktober 2023 om 20.00 uur in de kantine de Stille Werker.

  Tijdens de ALV legt het bestuur aan de leden verantwoording af over het gevoerde beleid en presenteert de plannen en begroting voor het seizoen 2023-2024.

  Indien u verhinderd bent kunt u dit doorgeven aan de secretaris

  e-mail:  secretaris@fcdenhelder.nl

  Agenda 

  1. Opening door de voorzitter. 

  2. Huldiging jubilarissen.

  3. Mededelingen door de voorzitter:

       a. Het jaarverslag wordt niet voorgedragen. Het verslag wordt bij de notulen gevoegd.

  4. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering op 26 september 2022

      Pauze

  6. Financieel ¹

       a. Verslag Kascontrolecommissie F.C. Den Helder

       b. Goedkeuren financieel jaarverslag van F.C. Den Helder

       c. Goedkeuren begroting 2023-2024

  7. Aftredende bestuursleden en benoeming bestuursleden ²

       a. Arnold Eisma is aftredend en niet herkiesbaar.

       b. John Koeten is aftredend en niet herkiesbaar.

  8. Het bestuur stelt voor te benoemen

       Bert Pelgrim secretaris.

   9. Rondvraag.

  10. Sluiting. 

  (1) Op donderdag 19 oktober liggen de financiële jaaroverzichten en de begroting ter inzage in het wedstrijdsecretariaat. De penningmeester zal op die avond van 19.00 – 20.00 uur aanwezig zijn om uitleg te geven.

  (2) Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen door tenminste 5 leden van de vereniging worden voorgedragen. Kandidaatstelling moet, tenminste 7 dagen voor de jaarvergadering, schriftelijk bij de secretaris worden gedaan. Kandidaten moeten zich schriftelijk akkoord verklaren met hun kandidaatstelling.