• Algemene Ledenvergadering van F.C. Den Helder                

  Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van F.C. Den Helder. 

  De ALV wordt gehouden op maandag 26 september 2022 om 20.00 uur in de kantine de Stille Werker.

  Waarom de ALV bijwonen? De Algemene Ledenvergadering is het hoogste bestuursorgaan binnen de vereniging. Tijdens de ALV legt het bestuur aan de leden verantwoording af over het gevoerde beleid en presenteert de plannen en begroting voor het seizoen 2022-2023.

  Indien u verhinderd bent kunt u dit doorgeven aan de secretaris

  e-mail:  secretaris@fcdenhelder.nl

  Agenda 

  1. Opening door de voorzitter. 

  2. Huldiging jubilarissen.

   3. Mededelingen door de voorzitter:

       a. Het jaarverslag wordt niet voorgedragen. Het verslag wordt bij de notulen gevoegd.

   4. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering op 20 september 2021 en de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 20 juni 2022.

       Pauze

  5. Voorstel contributieverhoging

  6. Financieel ¹

       a. Verslag Kascontrolecommissie F.C. Den Helder

       b. Goedkeuren financieel jaarverslag van F.C. Den Helder

       c. Goedkeuren begroting 2022-2023

  7. Aftredende bestuursleden en benoeming bestuursleden ²

       a. Donald van Laar is aftredend en herkiesbaar.

       b. Marcel Huisman is aftredend en herkiesbaar.

       c. Willem Nanninga is aftredend en niet herkiesbaar.

  8. Rondvraag.

  9. Sluiting. 

  (1) Op maandag 19 september liggen de financiële jaaroverzichten en de begroting ter inzage in het wedstrijdsecretariaat. De penningmeester zal op die avond van 19.00 – 20.00 uur aanwezig zijn om uitleg te geven.

  (2) Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen door tenminste 5 leden van de vereniging worden voorgedragen. Kandidaatstelling moet, tenminste 7 dagen voor de jaarvergadering, schriftelijk bij de secretaris worden gedaan. Kandidaten moeten zich schriftelijk akkoord verklaren met hun kandidaatstelling.