• Passie, Samenwerken, Kwaliteit, Vernieuwen, Persoonlijke Ontwikkeling
 •        

  Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van F.C. Den Helder.

  De ALV wordt gehouden op maandag 20 september 2021 om 20.00 uur in de kantine de Stille Werker.

  Waarom de ALV bijwonen? De Algemene Ledenvergadering is het hoogste bestuursorgaan binnen de vereniging. Tijdens de ALV legt het bestuur aan de leden verantwoording af over het gevoerde beleid en presenteert de plannen en begroting voor 2021-2022

  Als u verhinderd bent kunt u dit doorgeven aan de secretaris

  secretaris@fcdenhelder.nl

   

   

  Agenda 

   

  1. Opening door de vicevoorzitter. 

  2. Huldiging jubilarissen.

  3. Mededelingen door de vicevoorzitter:

       a. De Algemene Ledenvergadering 2019-2020 heeft door de coronapandemie niet kunnen plaatsvinden.

           De kascontrolecommissie is bijeen geweest op 28 september 2020.

           Alle zaken die betrekking hebben op de financiën van de vereniging zijn gecontroleerd en in orde bevonden.   

           De benodigde gegevens waren duidelijk en overzichtelijk weergegeven.

           De kascontrolecommissie stelt de leden voor om het bestuur decharge te verlenen.

   4. Jaarverslag

      Jaarverslag 2020-2021 kan opgevraagd worden bij de secretaris: secretaris@fcdenhelder.nl

   5. Financieel ¹

       a. Verslag Kascontrolecommissie F.C. Den Helder

       b. Goedkeuren financieel jaarverslag van F.C. Den Helder

       c. Goedkeuren begroting 2021-2022

   Pauze

   6. Aftredende bestuursleden en benoeming bestuursleden ²

       a. Willem Nanninga is aftredend en niet herkiesbaar als penningmeester.

       b. Richard van Steijn is aftredend en herkiesbaar.

       c. Verkiezing nieuwe bestuursleden.

       Het bestuur stelt voor te benoemen:

  1. Jack Jasper - Voorzitter
  2. Anita Zahradnik - Penningmeester
  3. Willem Nanninga - Bestuurslid accomodatiezaken
  4. Hans Toet - Bestuurslid algemene zaken

  7. Rondvraag.

  8. Sluiting. 

  (1) Op donderdag 16 september liggen de financiële jaaroverzichten en de begroting ter inzage in het wedstrijdsecretariaat. De penningmeester zal op die avond van 19.00 – 20.00 uur aanwezig zijn om uitleg te geven.

  (2) Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen door tenminste 5 leden van de vereniging worden voorgedragen. Kandidaatstelling moet, tenminste 7 dagen voor de jaarvergadering, schriftelijk bij de secretaris worden gedaan. Kandidaten moeten zich schriftelijk akkoord verklaren met hun kandidaatstelling.