Nieuws

Algemene Ledenvergadering
07-10-2019 00:00:00

 

Algemene Ledenvergadering van F.C. Den Helder

 

Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van F.C. Den Helder. De ALV

wordt gehouden op maandag 4 november 2019 om 20.00 uur in kantine de Stille Werker.

 

Waarom de ALV bijwonen?

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste bestuursorgaan binnen de vereniging.

Tijdens de ALV legt het bestuur aan de leden verantwoording af over het gevoerde beleid en

presenteert de plannen en begroting voor 2019.

Indien u verhinderd bent kunt u dit doorgeven aan de secretaris

e-mail: secretaris@fcdenhelder.nl

 

Agenda

 

1. Opening en mededelingen door de voorzitter.

 

2. Huldiging jubilarissen.

 

3. Vaststellen van de notulen van 12 november 2018

 

4. Aftredende bestuursleden en benoeming bestuursleden ²

a. Hans Hesselink is aftredend en niet herkiesbaar.

b. Arnold Eisma is aftredend en herkiesbaar.

 

Verkiezing nieuwe bestuursleden.

Het bestuur stelt voor te benoemen:

a. Donald van Laar- vicevoorzitter

b. Marcel Huisman- bestuurslid technische zaken

c. Arnold Eisma- secretaris 

 

Pauze

 

Uitslag verkiezing en benoeming nieuwe bestuursleden

 

6. Financieel ¹

a. Verslag Kascontrolecommissie F.C. Den Helder

b. Goedkeuren financieel jaarverslag van F.C. Den Helder

c. Goedkeuren begroting 2019-2020

 

7. Rondvraag.

 

8. Sluiting.

 

(1) Op donderdag 31 oktober liggen de financiële jaaroverzichten en de begroting ter inzage in het

wedstrijdsecretariaat. De penningmeester zal op die avond van 19.00 – 20.00 uur aanwezig zijn om uitleg te

geven.

(2) Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen door tenminste 5 leden van de vereniging worden voorgedragen.

Kandidaatstelling moet, tenminste 7 dagen voor de jaarvergadering, schriftelijk bij de secretaris worden gedaan.

Kandidaten moeten zich schriftelijk akkoord verklaren met hun kandidaatstelling.

Hoofdsponsor

Sponsors

FC Den Helder 1

Pupil van de week