Nieuws

Algemene Ledenvergadering
05-10-2018 00:00:00

 

      

Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van F.C. Den Helder. De ALV wordt gehouden op maandag 12 november 2018 om 20.00 uur in de kantine de Stille Werker.

 

Waarom de ALV bijwonen? De Algemene Ledenvergadering is het hoogste bestuursorgaan binnen de vereniging. Tijdens de ALV legt het bestuur aan de leden verantwoording af over het gevoerde beleid en presenteert de plannen en begroting voor 2019.

 

Indien u verhinderd bent kunt u dit doorgeven aan de secretaris

e-mail:  secretaris@fcdenhelder.nl

 

 

Agenda 

1. Opening door de voorzitter. 

 

2. Huldiging jubilarissen.

 

3. Mededelingen door de voorzitter:

     a. Het jaarverslag wordt niet voorgedragen. Het verslag wordt bij de notulen gevoegd.

 

4. Vaststellen van de notulen van 14 november 2017

 

    Pauze

 

5. Financieel ¹

     a. Verslag Kascontrolecommissie F.C. Den Helder

     b. Goedkeuren financieel jaarverslag van F.C. Den Helder

     c. Goedkeuren begroting 2018-2019

 

6. Aftredende bestuursleden en benoeming bestuursleden ²

     a. Hans Wassenaar is aftredend en niet herkiesbaar.

     b. John Koeten is aftredend en herkiesbaar.

 

7. Rondvraag.

  

8. Sluiting. 

 

(1) Op donderdag 8 november liggen de financiële jaaroverzichten en de begroting ter inzage in het wedstrijdsecretariaat. De penningmeester zal op die avond van 19.00 – 20.00 uur aanwezig zijn om uitleg te geven.

 

(2) Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen door tenminste 5 leden van de vereniging worden voorgedragen. Kandidaatstelling moet, tenminste 7 dagen voor de jaarvergadering, schriftelijk bij de secretaris worden gedaan. Kandidaten moeten zich schriftelijk akkoord verklaren met hun kandidaatstelling.

Hoofdsponsor

Sponsors

FC Den Helder 1

Pupil van de week

Zenzi Hartemink JO11-1
Zenzi Hartemink JO11-1