Inschrijfformulier

INSCHRIJFFORMULIER F.C. DEN HELDER                                                  

 

PERSOONSGEGEVENS (in blokletters, vanaf 16 jaar identificatie):            Datum:

 

Voornaam

 

Achternaam

 

Geboortedatum

 

Adres

 

Postcode

 

Woonplaats

 

Telefoon

 

Email

 

 

M/V

 

Nationaliteit

 

Mobiel

 

ID nr.

 

Soort ID

 

Kopie ID:  J/N

 

 

Was je al eerder lid van een voetbalvereniging?    Nee/ Ja, welke

………………………………………………………………………………………………………Jaar: ……………………………………

KNVB-relatienummer…………………………………………Overschrijving noodzakelijk: Ja/ Nee

 

                                                                       Wil lid worden van (aankruisen):

Senioren

 A,B,C-Junioren

                                  Donateurs

D,E,F-pupillen

Dames-junioren/pupillen

Niet-spelende leden

Kabouters

                               G-team

                          Vrijwilliger (zie blad 2)

 

                                                                              Contributie per maand

       Senioren

       € 18,85

A, B, C-junioren

      € 14,65

  D, E, F-pupillen

      € 12,55

  Kabouters

    € 3,00

Niet-spelende leden

            € 6,00

    G-team

    € 11,00

 

           Donateur

             € 6,00

 

                                           MACHTIGINGSKAART AUTOMATISCHE INCASSO (invullen in blokletters s.v.p.)

SEPA Incassoverklaring:

Incassant ID: NL44 RABO 010.90.31.822

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan F.C. Den Helder om de financiële verplichtingen (contributie, inschrijfgeld, en eventuele boetes) van zijn/haar hieronder genoemde bankrekening af te schrijven. De verschuldigde contributie zal aan het eind van de maand bij vooruitbetaling van de rekening worden afgeschreven.

Indien u als lid in gebreke blijft de op u rustende verplichtingen van financiële aard te voldoen, is F.C. Den Helder gerechtigd om alle wettelijke middelen aan te wenden tot invordering, waarbij de hiervoor gemaakte kosten voor uw rekening zijn.

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 10, = (v/a 11 jaar pasfoto inleveren). Dit bedrag wordt samen met de eerste contributieafrekening geïncasseerd.

 

Indien u niet akkoord gaat met de afschrijving, kunt u binnen 8 weken een verzoek tot terugboeking indienen bij de bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Ondergetekende verplicht zich om bij bedanken als lid van F.C. Den Helder, de contributie van het lopende verenigingsjaar te blijven betalen. Bedanken als lid dient schriftelijk te gebeuren voor 31 mei van het lopende verenigingsjaar gericht aan de ledenadministrateur van de vereniging (ledenadministratie@fcenhelder.nl). Statuten en huishoudelijk reglement zijn opvraagbaar.

 

IBAN (banknummer):

N

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten name van:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Email:

Datum:

Handtekening:

Onder de 16 jaar

ouders/voogd

                                       

 

In te vullen door de ledenadministratie:

DD ledenadministratie

Contributie vanaf:

                                                                                                                                                                                   Inschrijfformulier F.C. Den Helder versie 04-09-2017 

Hoofdsponsor

Sponsors

FC Den Helder 1

Pupil van de week