Nieuws

Algemene Ledenvergadering
09-09-2017 00:00:00

                                                                                                                                    

 

             


Het bestuur van F.C. Den Helder nodigt u hierbij uit voor de jaarlijkse

 

Algemene Ledenvergadering van F.C. Den Helder


Die zal worden gehouden op maandag 16 oktober 2017 in de kantine "de Stille Werker" 

De vergadering vangt aan om 20.00 uur.

Indien u verhinderd bent kunt u dit doorgeven aan de secretaris

e-mail:  secretaris@fcdenhelder.nl

 

Arnold Eisma secretaris F.C. Den Helder

 

Agenda 


1. Opening door de voorzitter. 


2. Huldiging jubilarissen.


3. Mededelingen door de voorzitter:


     a. Het jaarverslag wordt niet voorgedragen. Het verslag wordt bij de notulen gevoegd.

 

4. Vaststellen van de notulen van 14 november 2016


    Pauze


5. Financieel ¹


     a. Verslag Kascontrolecommissie F.C. Den Helder

     b. Goedkeuren financieel jaarverslag van F.C. Den Helder

     c. Goedkeuren begroting 2017-2018

 

6. Aftredende bestuursleden en benoeming bestuursleden ²


     a. Willem Nanninga is aftredend en herkiesbaar.

     b. Richard van Steijn is aftredend en herkiesbaar.

 

8. Rondvraag.

  

9. Sluiting. 


(1) Op donderdag 12 oktober liggen de financiële jaaroverzichten en de begroting ter inzage in het wedstrijdsecretariaat. De penningmeester zal op die avond van 19.00 – 20.00 uur aanwezig zijn om uitleg te geven.


(2) Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen door tenminste 5 leden van de vereniging worden voorgedragen. Kandidaatstelling moet, tenminste 7 dagen voor de jaarvergadering, schriftelijk bij de secretaris worden gedaan. Kandidaten moeten zich schriftelijk akkoord verklaren met hun kandidaatstelling.

Hoofdsponsor

Sponsors

FC Den Helder 1

Pupil van de week